Algemene voorwaarden Basic-chi trainingen:

Van toepassing op overeenkomsten inzake:
– Individuele begeleiding
– Deelname workshops, lessen en trainingen
– Workshops in opdracht van groepen, bedrijven en organisaties

1.Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de bovenstaande activiteiten tenzij dat uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien Natuur en Gezond Zijn deze schriftelijk heeft bevestigd.

2. Inschrijvingen
De inschrijving voor workshops, trainingen, projecten en individuele begeleiding geschiedt voor:
2.1 Individuele coaching: middels aanmelding via de website, schriftelijke of telefonische aanmelding.}
2.2 Deelname aan workshops, trainingen, weekenden en projecten: middels aanmelding via de website, schriftelijke of telefonische aanmelding.
3. Informatieverstrekking
Natuur en Gezond Zijn is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van, door of namens de deelnemer/opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
4. Bescherming persoonsgegevens
Alle door de deelnemer/opdrachtgever aan Natuur en Gezond Zijn(persoonlijke) informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld (ook door alle medewerkers) en Natuur en Gezond Zijn draagt de zorg voor bescherming van al deze gegevens en zal deze niet vrijgeven aan derden.

5. Beëindiging, wijziging of annulering
5.1. Door deelnemer: De deelnemer committeert zich aan deelname van vooraf afgesproken lessenserie en betaald het hiervoor afgesproken deelname geld. Na inschrijving is het niet mogelijk te annuleren en zijn de volledige deelname kosten verschuldigd aan Jeanine Kouijzer.

5.2. Annulering door Jeanine Kouijzer
Bij annulering door Natuur en Gezond Zijn heeft deelnemer/opdrachtgever recht op terugbetaling van het gehele bedrag.

5.3 Annulering door maatregelen aangaande Corona

Indien door lockdown maatregelen de lessen/trainingen Basic-chi niet op locatie gegeven kunnen worden, worden de lessen via Zoom digitaal gegeven.

6. Aansprakelijkheid

Van toepassing op alle activiteiten van Jeanine Kouijzer:
De activiteiten van Natuur en Gezond Zijn zijn ervaringsgericht en hebben een educatief karakter.
Tijdens deze activiteiten kunnen oefeningen, zelfonderzoek en lichaamswerk plaatsvinden. Natuur en Gezond Zijn spant zich ten alle tijden in de hoogst mogelijke kwaliteit na te streven binnen het kader van de opdracht.

De deelnemer aan de door Natuur en Gezond Zijn georganiseerde activiteit:
– is zelf verantwoordelijk voor het wel of niet meedoen aan bepaalde oefeningen of activiteiten.
– aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor de mogelijke directe of indirecte gevolgen daarvan
– zal de docenten of assistenten niet verantwoordelijk of aansprakelijk stellen voor enig (vermeend) psychisch of lichamelijk letsel dat hiervan het gevolg zou kunnen zijn;
– aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor enige schade die voort zou kunnen vloeien uit het gebruik van de ruimte waarin de lessen gegeven worden.
– Bij fysieke klachten of beperkingen is het aan de deelnemer zelf dit mede te delen aan trainer zodat zij of hij hier eventueel rekening mee kan houden. Echter hiermee wordt de deelnemer niet ontslagen van zijn of haar eigen verantwoordelijkheid.

7. Facturering en betaling
De deelnemer/opdrachtgever is gehouden om facturen van Natuur en Gezond Zijn binnen de op de factuur en/of bevestiging gestelde betalingstermijn te voldoen. Indien het verschuldigde bedrag voor deelname aan opleiding/workshop/training niet tijdig en volledig is voldaan, volgt mogelijk eventuele uitsluiting van deelname. De betalingsverplichting blijft echter van kracht.